ترجمه مقاله

مناهزت

monāhezat

۱. پیشی گرفتن؛ مسابقه.
۲. نزدیکی گرفتن؛ نزدیک شدن.
۳. غنیمت شمردن فرصت.

ترجمه مقاله