ترجمه مقاله

منام

manām

۱. خواب.
۲. خوابگاه.
۳. آنچه انسان در خواب ببیند.

۱. خواب، رویا
۲. خوابگاه

ترجمه مقاله