ترجمه مقاله

مناقشه

monāqeše

۱. با هم ستیزه و گفتگو کردن.
۲. ستیزگی.

بحث، جدال، جدل، ستیز، ستیزه، ستیزهجویی، سختگیری، کشمکش، مجادله، منازعه، نقار

ترجمه مقاله