ترجمه مقاله

مناقب

manāqeb

= منقبت

خصایل، فضایل، محاسن، محامد، محمدتها، منقبتها، نیکیها

ترجمه مقاله