ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منافقون

monāfequn

شصت‌وسومین سورۀ قرآن کریم، مدنی، دارای ۱۱ آیه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ