ترجمه مقاله

منافق

monāfeq

۱. کسی که ظاهرش خلاف باطنش باشد؛ دورو.
۲. کسی که در باطن کافر باشد و به ‌زبان اظهار دین‌داری کند.
۳. کسی که اظهار دوستی کند و در باطن دشمن باشد.

۱. دورو، ریاکار، مزور ≠ صادق
۲. غماز
۳. کافر

ترجمه مقاله