ترجمه مقاله

منافات

monāfāt

۱. ناسازگاری؛ تضاد.
۲. مخالف هم بودن.

اختلاف، تفاوت، تنافر، تضاد، ناهمخوانی، تناقض، مغایرت، ناسازگاری

ترجمه مقاله