ترجمه مقاله

مناسبت

monāsebat

۱. با هم نسبت داشتن؛ خویشی داشتن.
۲. هم‌شکل شدن.

۱. ارتباط، بستگی، تناسب، ربط، سنخیت، موافقت، موقعیت
۲. دلیل، جهت، سبب، انگیزه

فراخور

ترجمه مقاله