ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منازعه

monāze'e

خصومت کردن؛ ستیزه کردن.

تنازع، جدال، جنگ، دعوا، کشمکش، مرافعه، مناقشه، نزاع، منازعت، درگیری، ستیز، ستیزه

ستیز، درگیر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ