ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ممیز

momayyez

۱. علامتی به شکل «/».
۲. (اسم، صفت) سانسورکننده.
۳. [قدیمی] تمیزدهنده؛ جداکننده.
۴. [قدیمی] خردمند.

۱. ارزیاب، شناسا، مفتش، مقوم
۲. شاخص، مشخص
۳. آگاه، دانا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ