ترجمه مقاله

ممر

mamar[r]

محل عبور؛ جای گذشتن؛ گذرگاه.

۱. راه، طریق
۲. گذرگاه، معبر، عبورگاه
۳. پل، جسر

ترجمه مقاله