ترجمه مقاله

ممتاز

momtāz

برگزیده و جدا‌شده؛ دارای برتری و مزیت.

۱. برگزیده، زبده، منتخب، نخبه
۲. سرآمد، برجسته
۳. متمایز، چشمگیر، مشخص
۴. عالی، برتر، خوب
۵. اعلا
۶. نفیس، مرغوب
۷. متشخص، مشهور، مهم
۸. شاخص

فرینه

ترجمه مقاله