ترجمه مقاله

ملین

molayyen

دارویی که معده و روده‌ها را نرمی و لینت بدهد؛ نرم‌کننده.

۱. یبوستزدا
۲. نرمکننده، آرامکننده

ترجمه مقاله