ترجمه مقاله

ملول ساختن

۱. بهستوهآوردن، بیزار کردن
۲. افسرده کردن، اندوهگین کردن، غمگین کردن ≠ شادمان کردن

ترجمه مقاله