ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملنگ

malang

۱. سرخوش؛ مست؛ بی‌خود.
۲.‌ مجرد.

۱. تردماغ، سرخوش، شاداب، سرمست، شنگول، لول، مست، مخمور
۲. سرحال، بانشاط
۳. درویش، قلندر (هند، افغانستان)
۴. کمخرد، نادان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ