ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملموس

malmus

لمس‌شده؛ بسوده.

بسوده، قابللمس، لمسکردنی ≠ غیرملموس

بسودن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ