ترجمه مقاله

ملل

malal

۱. به‌ستوه‌آمدن.
۲. بیزاری؛ ملال.

۱. ملتها، اقوام، قبایل، قبیلهها، خلقها، قومها ≠ نحل، نحلهها
۲. ادیان، مذاهب

ترجمه مقاله