ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملعبه

mal'abe

۱. وسیلۀ بازی؛ بازیچه.
۲. [قدیمی] پیراهن بی‌آستین که کودکان هنگام بازی کردن می‌پوشند.

۱. آلتدست، بازیچه، ملعب
۲. مسخره، مضحکه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ