ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملطف

molattef

۱. رقیق‌کننده.
۲. نازک‌کننده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ