ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملزم

molzam

کسی که کاری یا امری بر او واجب گردیده؛ الزام‌شده.

متعهد، متقبل، مجبور، ملتزم، وادار، واداشته

بایسته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ