ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملحق

molhaq

کسی یا چیزی که به‌ دیگری پیوسته و متصل شده باشد؛ پیوسته؛ وابسته.

پیوست، پیوسته، ضمیمه، متصل، منضم، وابسته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ