ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملحد

molhed

کافر؛ بی‌دین؛ منکر خداوند.

۱. بتپرست، بدآیین، بددین، بدکیش، بدمذهب، بیدیانت، زندیق، کافر، لامذهب، مرتد، مشرک، هندو
۲. ایمانباخته
۳. منحرف، شوریدهراه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ