ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملتزم

moltazem

۱. همراه.
۲. (صفت) کسی که امری را بر‌عهده بگیرد؛ بر خود لازم‌گیرنده؛ بر‌عهده‌گیرنده.
⟨ ملتزم رکاب: کسانی که پیاده یا سواره همراه پادشاه حرکت کنند.

۱. ملازم، همراه
۲. متعهد، موظف، عهدهدار

پایبند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ