ترجمه مقاله

ملا

mala'

محل اجتماع گروهی از مردم.
⟨ ملٲ اعلی: [قدیمی]
۱. فرشتگان در عالم بالا.
۲. [مجاز] عالم ارواح مجرده؛ عالم بالا.

۱. باسواد، تحصیلکرده، درسخوانده، عالم، فاضل
۲. آخوند، روحانی، شیخ
۳. مکتبدار ≠ امی، بیسواد، عامی

ترجمه مقاله