ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقوی

moqavvi

تقویت‌کننده؛ نیرو‌دهنده؛‌ توانایی‌دهنده.

۱. انرژیزا، مغذی، تقویتکننده، نیروبخش
۲. موید

نیروبخش، نیروزا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ