ترجمه مقاله

مقوا

moqavvā

کاغذ سفت و ضخیم برای ساختن جلد کتاب یا چیز دیگر.

جنس کارتن

ترجمه مقاله