ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقهور ساختن

شکست دادن، مغلوب کردن، تارومار کردن، سرکوب کردن، منهزم کردن ≠ مقهور شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ