ترجمه مقاله

مقهور

maqhur

۱. مورد خشم و قهر واقع‌شده.
۲. خوار‌شده.
۳. شکست‌خورده؛ مغلوب.

تارومار، شکستخورده، مغلوب، منهزم ≠ قاهر، فاتح

ترجمه مقاله