ترجمه مقاله

مقصد

maqsad

۱. هدف؛ مقصود؛ آهنگ.
۲. مکان یا چیزی که رسیدن به آن هدف است.

۱. قصد، مراد، منظور، نظر، نیت
۲. مطلوب، خواست
۳. آماج، هدف ≠ مبداء

ترجمه مقاله