ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقرر شدن

۱. آشکارشدن، معلوم شدن، مشخص شدن
۲. تعیین شدن، برقرار شدن
۳. قرار گذاشته شدن، قرار گذاشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ