ترجمه مقاله

مقدمه

moqadda(e)me

۱. اول چیزی؛ طلیعه.
۲. مطلبی که پیش از مطلب اصلی گفته شود برای فهم مطالب دیگر.
۳. آنچه در ابتدای کتاب نوشته می‌شود.

۱. آغاز، اول، ابتدا
۲. پیشگفتار، دیباچه، سرآغاز، فاتحه ≠ موخره
۳. بدو، فاتحه، نخست
۴. پیشانی، جبین، ناصیه
۵. پیشرو لشکر، طلیعه
۶. رویداد، اتفاق، حادثه، جریان، واقعه
۷. مدخل

پیش آغاز، پیش درآمد، پیش گُفتار، دیباچه، سرآغاز

ترجمه مقاله