ترجمه مقاله

مقدام

meqdām

۱. بسیار‌اقدام‌کننده.
۲. پیش‌رونده.
۳. دلاور.

ترجمه مقاله