ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفضل

mofazzal

۱. افزون‌شده.
۲. برتری‌داده‌شده.
۳. آن‌که به ‌فضل و برتری و فزونی او بر دیگری اعتراف کرده باشند؛ بسیارفضل.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ