ترجمه مقاله

مفصل

mafsal

محل اتصال دو یا چند استخوان در بدن؛ بند: مفصل آرنج، مفصل مچ، مفصل زانو.

باتفصیل، بهتفصیل، بشرح، طولانی، مبسوط، مشروح ≠ بهایجاذ، موجز، مجمل، مختصر

گسترده، بند، بندگاه، پردامنه، بلند

ترجمه مقاله