ترجمه مقاله

مفتوح

matuh

۱. گشوده‌شده؛ باز‌شده.
۲. کلمه‌ای که دارای فتحه باشد.

۱. باز، گشاده، گشوده، واز
۲. فتحشده، متصرفشده، مسخر
۳. فتحهدار ≠ مسدود

باز

ترجمه مقاله