ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفتعل

mofta'el

فریب‌کار؛ نیرنگ‌باز.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ