ترجمه مقاله

مفاخر

mafāxer

= مفخره

مفخرهها، مایههایافتخار

ترجمه مقاله