ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغ بچه

moqbač[č]e

۱. فرزند مغ.
۲. [قدیمی، مجاز] پسر جوانی که در میخانه کار کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ