ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغنیه

moqanniye

مغنّی (زن).

رامشگر، سرودخوان، سرودگو، مطربه، نوازنده (زن)

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ