ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغناطیس

meqnātis

نوعی سنگ آهن که در معدن‌های مخصوص به‌شکل سنگ سیاه پیدا می‌شود و آهن را به ‌خود جذب می‌کند؛ آهن‌ربا.
⟨ مغناطیس زمین: (فیزیک) کرۀ زمین یک میدان مغناطیسی دارد که در مرکز زمین واقع شده و یکی از دو سر آن تقریباً در قطب شمال و سر دیگر در قطب جنوب است و یک عقربۀ مغناطیسی موازی امتداد شمال و جنوب کرۀ زمین قرار میگیرد.
⟨ مغناطیس انسانی: = مانیتیسم

آهنربا، مگنت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ