ترجمه مقاله

مغلطه

maqlate

سخنی که کسی را به غلط و اشتباه بیندازد.

سفسطه، مغالطت، مغالطه

ترجمه مقاله