ترجمه مقاله

مغذی

moqazzi

۱. چیزی که دارای ارزش غذایی باشد.
۲. تغذیه‌کننده.

انرژیدار، انرژیزا، قوتبخش، مقوی ≠ غیر مغذی

پرنیرو

ترجمه مقاله