ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مغبر

moqabbar

۱. غبار‌آلوده؛ گردآلوده.
۲. تیره‌رنگ.

۱. خاکآلود، غبارآلود، گردآلود
۲. تیره، تار

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما