ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معین

ma'in

۱. جاری؛ روان.
۲. آب چشمه که بر روی زمین جاری شود.

آشکار، روشن، مشخص، معلوم، مقرر، منصوب، نهاده ≠ نامعین

نشا نزد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ