ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معیر

mo'ayyer

۱. مقیاس‌گیرنده؛ عیارگر.
۲. کسی که عیار پول را بسنجد.
۳. نکوهش‌کننده؛ عیب‌گو.

عیارگر، عیارگیر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ