ترجمه مقاله

معیار

me'yār

۱. آلتی که با آن چیزی سنجیده شود؛ مقیاس و آلت سنجش؛ اندازه؛ پیمانه.
۲. سنگ‌ محک و ترازو برای سنجش طلا.

۱. اندازه، پیمانه، مقیاس
۲. میزان
۳. ضابطه، ملاک
۴. محک، سنگمحک
۵. سند

سنجه

ترجمه مقاله