ترجمه مقاله

معوج

mo'vaj[j]

کج؛ خمیده؛ ناراست؛ کج‌شده.

اریب، خمیده، کج، کژ، مورب، نادرست، ناراست، نامستقیم، ناهموار ≠ راست، مستقیم

ترجمه مقاله