ترجمه مقاله

معمار

me'mār

کارشناس و استاد در کارهای ساختمانی؛ سازندۀ عمارت؛ عمارت‌کننده.

استاد، بنا، سازنده، طراح، مهراز، مهندس

آبادگر، والادگر، مهراز

ترجمه مقاله