ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معما

mo'ammā

۱. (ادبی) در بدیع، ذکر مطلبی یا اسمی به قلب، تصحیف، و تبدیل کلمات یا به حساب اعداد و جمل که پس از تفکر و تعمق بسیار کشف شود. مثال به اسم علی: چو نام او گذرد بر صوامع ملکوت / به‌قدر مرتبه هریک ز جا بلند شود. «ز جا» را اگر به ‌مرتبه بلند کنند (بالا ببرند)، یعنی «ز» را که هفت است هفتاد و «ج» را که سه است سی و «الف» را که یک است ده بکنند «ع» و «ل» و «ی» به‌دست می‌آید.
۲. موقعیتی که معنی آن پوشیده باشد.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] پوشیده بودن؛ ابهام.

۱. چیستان، لغز، مساله
۲. پوشیده، رمز

چیستان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ