ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معلوم شدن

۱. آشکارشدن، واضح شدن، محقق شدن، محرز شدن
۲. مبرهن شدن، ثابت شدن
۳. فاش شدن ≠ مستورماندن، نامکشوف ماندن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ